Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Konkurentnost organizacije na tržištu određena je kvalitetom svih njenih poslovnih procesa. Sistem menadžmenta kvalitetom je efikasan instrument upravljanja zahtevima za kvalitetom koji se postavljaju pred savremenu, inovativnu organizaciju. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja poslovnih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja. Poliester Cevi d.o.o su 2005. godine uspostavile sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001.


Danas, kompanija ima uspostavljen Integrisani sistem menadžmenta (Integrated Management System-IMS) sa ciljem efektivnog i efikasnog upravljanja organizacijom, koji se ogleda kroz uspostavljen:

•  Sistem menadžmenta kvalitetom – QMS
•  Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine – EMS
•  Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - OHSAS

Ovo je omogućilo da se sve aktivnosti osiguranja kvaliteta i stalnih poboljšanja odvijaju u skladu sa definisanim procedurama, upustvima i obrascima.

Najvažnije aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta su:

•   Kontrolisanje i ispitivanje sirovina
•   Kontrolisanje procesa proizvodnje
•   Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda