Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt


   ✔   Sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015

   ✔   Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2015

   ✔   Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema ISO 45001:2018

   ✔   Poliesterske cevi i fitinzi za odvodnjavanje i kanalizaciju u skladu sa DIN 16868-1;
                  DIN 16868-2;EN14364

   ✔   Poliesterske cevi i spojnice za snadbevanje vodom za piće prema EN 1796

   ✔   Poliesterske cevi i spojnice za odvodnjavanje i kanalizaciju u skladu sa EN 14364

   ✔   Poliesterska reviziona okna (šahte) u skladu sa EN 15383

   ✔   Poliesterski cevni sistemi za odvodnjavanje i kanalizaciju u skladu sa EN 14364

   ✔   Poliesterska reviziona okna u skladu sa EN 15383

   ✔   Poliesterski rezervoari za pitku i tehničku vodu u skladu sa EN 1796; EN14364; EN976-1

   ✔  Poliesterske cevi za vodu za piće prema Pravilniku o zdrastvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji
                  dolaze u neposredan kontakt sa hranom i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju

   ✔   Otpornost cevi na visokopritisno ispiranje u skladu sa DIN 19523

   ✔   Otpornost cevi na abraziju prema DIN EN 295-3

   ✔   Poliesterske cevi većih krutosti prema ISO 7685


                  Kopije sertifikata dostupne su na zahtev.