Poliester Komponente Poliester Cevi Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Konkurentnost organizacije na tržištu određena je kvalitetom svih njenih poslovnih procesa. Sistem menadžmenta kvalitetom je efikasan instrument upravljanja zahtevima za kvalitetom koji se postavljaju pred savremenu inovativnu organizaciju. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja poslovnih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja.

Ovo je omogućilo da se sve aktivnosti osiguranja kvaliteta i stalnih poboljšanja odvijaju u skladu sa urađenim procedurama. Najvažnije aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta proizvoda su:

Kontrolisanje i ispitivanje
Sirovina
Procesa proizvodnje
Proizvoda

Poliester Grupa d.o.o. je najveći proizvođač visokokvalitetnih protivgradnih raketa u regionu. Od juna meseca 2014. godine stavljamo „CE“ znak na naše rakete na osnovu Srtifikata o ispitivanju tipa i Potvrdnice sistema kvaliteta koji smo dobili od Ex-Agencije koja je Evropsko Notifikaciono telo broj 2465.

U skladu sa aktivnostima efektivnog funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 preduzimaju se i sprovode aktivnosti: razmatranje zadovoljstva korisnika, preispitivanje od strane rukovodstva, interne provere, korektivne mere i stalna poboljšanja. Tome doprinose i redovni godišnji nadzori sertifikacionog tela i provere samih kupaca.