Poliester Komponente Poliester Cevi Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt


- Sistem menadžmenta kvalitetom prema SORS 9000/14

- Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008

- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema SRPS ISO 04001:2005

- Sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2008