Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Osnovne sirovine koje se koriste u proizvodnom procesu su: poliesterske smole, želkoti, staklena vlakna, punioci (kvarcni pesak i dr.), katalizator, accelerator, gumene zaptivke i dr.

Sertifikate ili Izveštaje o ispitivanju sirovina dobijamo prilikom nabavke sirovina od strane isporučioca.

Postupak kontrolisanja i ispitivanja sirovina kojima se obezbeđuje usaglašenost sirovina sa propisanim specifikacijama se vrši prema:

•   Planovima kontrole
•   Tehničkim uslovima
•   Standardima

Karakteristike sirovina ispituju se i kontrolišu u skladu sa propisanim standardima i to:

Poliesterske smole i želkoti

Viskozitet EN ISO 2555
Vreme želiranja EN ISO 2535
Gustina EN ISO 2811
Kiselinski broj EN ISO 2114
Reaktivnost smole EN ISO 584
Sadržaj suve materije EN ISO 3251

Staklena vlakna

Linijska gustina EN ISO 1889
Sadržaj vlage EN ISO 3344
Zatezna čvrstoća i redukcioni faktor ISO 3268 OC R 110
Sadržaj vezivnog sredstva EN ISO 1887
Tip stakla EN ISO 2078

Kvarcni pesak

Sadržaj karbonata OC R115
Sadržaj vlage OC R114
Gubitak žarenjem OC R112
Vreme natapanja smolom OC R116
Granulacija ASTM E 11

Katalizator i accelerator

Viskozitet EN ISO 2555
Vreme želiranja EN ISO 2535
Reaktivnost EN ISO 584
Sadržaj vode OC R 111

Gumene zaptivke za spojnice se proveravaju u skladu sa EN 681-1. Proveravaju se dimenzije, tvrdoća i vizuelni izgled.